تجهیزات جانبى

اجاق پلوپز ۱۰۰

شروع قیمت از 17,000تومان

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

20,000تومان

تجهیزات جانبى

باد بزن دستی ۱۰۰

2,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

شروع قیمت از 10,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

10,000تومان

تجهیزات جانبى

جا سیخی ۱۰۰

10,000تومان

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

شروع قیمت از 50,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

شروع قیمت از 10,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۰

2,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۱

10,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

شروع قیمت از 3,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۰

شروع قیمت از 25,000تومان

تجهیزات جانبى

فندک ۱۰۰

5,000تومان
شروع قیمت از 600,000تومان
شروع قیمت از 450,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
شروع قیمت از 560,000تومان
شروع قیمت از 80,000تومان
شروع قیمت از 280,000تومان
شروع قیمت از 150,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
شروع قیمت از 240,000تومان
شروع قیمت از 450,000تومان
شروع قیمت از 600,000تومان
شروع قیمت از 450,000تومان
شروع قیمت از 600,000تومان