باربیکیو ذغالی

سری آتشدان

باربیکیو ذغالی دارای کابینت

باربیکیو ذغالی دارای پایه