تجهیزات جانبى

اجاق پلوپز ۱۰۰

شروع قیمت از 17,000تومان

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

20,000تومان

تجهیزات جانبى

باد بزن دستی ۱۰۰

2,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

شروع قیمت از 10,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

10,000تومان

تجهیزات جانبى

جا سیخی ۱۰۰

10,000تومان

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

شروع قیمت از 50,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

شروع قیمت از 10,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۰

2,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۱

10,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

شروع قیمت از 3,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۰

شروع قیمت از 25,000تومان

تجهیزات جانبى

فندک ۱۰۰

5,000تومان