تجهیزات جانبى

اجاق پلوپز ۱۰۰

شروع قیمت از 40,000تومان

تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

50,000تومان

تجهیزات جانبى

باد بزن دستی ۱۰۰

3,000تومان

تجهیزات جانبى

پایه ۱۰۰

شروع قیمت از 50,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

شروع قیمت از 15,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

15,000تومان

تجهیزات جانبى

جا سیخی ۱۰۰

15,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

دمنده ۱۰۰

شروع قیمت از 100,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

شروع قیمت از 15,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۰

5,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۱

17,000تومان

تجهیزات جانبى

سیخ ۱۰۲

شروع قیمت از 8,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۰

شروع قیمت از 45,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۱

شروع قیمت از 100,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

شروع قیمت از 45,000تومان

تجهیزات جانبى

فندک ۱۰۰

10,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

هود ۱۰۰

شروع قیمت از 80,000تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات جانبى

هود ۱۰۱

شروع قیمت از 80,000تومان