تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

50,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

20,000تومان30,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

20,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

35,000تومان40,000تومان

تجهیزات جانبى

سنگ پیتزا ۱۰۰

100,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۲

110,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۳

150,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

65,000تومان

تجهیزات جانبى

کاور کباب پز ۱۰۰

150,000تومان