تجهیزات جانبى

انبر استیک ۱۰۰

50,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۰

20,000تومان30,000تومان

تجهیزات جانبى

توری کباب ۱۰۱

20,000تومان

تجهیزات جانبى

ست انبر و کفگیر ۱۰۰

35,000تومان40,000تومان

تجهیزات جانبى

سنگ پیتزا ۱۰۰

100,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۲

110,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف استیک ۱۰۳

150,000تومان

تجهیزات جانبى

شلف زغالی ۱۰۰

65,000تومان